foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

               เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรศิลป โคตรมนตรี รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้แจ้งว่า.......

               “เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 26/2561....มีวาระการประชุมหลายเรื่อง...สำหรับเรื่องเกี่ยวกับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ในปีนี้....ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติรับรองดังนี้”

 

               “ปีนี้(ปีบัญชี 2561) สอ.ครูยโสธร ได้เงินกำไรสุทธิ จำนวน 182.6 ล้านบาท”

               “จ่ายเงินปันผล 3.5 % - เงินเฉลี่ยคืน 5.5 %”

               “กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562”

               “จ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ให้สมาชิกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562”

               “และสาเหตุที่ปีนี้สมาชิกได้เงินปันผลน้อย...เนื่องจากติดสำรองฯ คลองจั่น จำนวน 76 ล้านบาท”

 

 

 

ภาพ : ปริยากร กลมเกลียว  ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

ข่าวโดย :: นายวรศิลป โคตรมนตรี รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net  ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.comCopyright © 2019 Copyright สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด : Joomla 3x : Rights Reserved.