foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด               

               เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายมณฑล ผาริโน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ในฐานะตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) จำนวน 600,000 บาท มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) จำนวน 600,136 บาท และมอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด (สสยส.) 270,000 บาท ให้แก่ทายาทนางวิไล เวชกามา อ.เมือง จ.ยโสธร


ผู้รับผลประโยชน์ 3 คน คือ 
นายปรีชาญ เวชกามา
นายสุรเชษฐ์ เวชกามา
นายนรนิติ เวชกามา
ที่อยู่ 3 ม.11 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net  ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.comCopyright © 2019 Copyright สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด : Joomla 3x : Rights Reserved.